Προπέλα SOLAS AMITA από 60 έως 140HP

249.00

Προπέλα SOLAS AMITA από 60 έως 140HP

 

Τύπος D : MERCURY, MARINER (60-140HP) – EVINRUDE, JOHNSON (45-140HP) – YAMAHA (60-130HP) – SUZUKI (60-140HP) – TOHATSU, NISSAN (60-140HP) – HONDA (75-130HP) – PARSUN (60-130HP)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ SOLASΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

OD13.25X18

2411-133-18 AMITA 13.25”X18”

13 TOUTH SPLINE
45HP 2 Cyl Commercial……..86~                     90HP…………….81~                            70HP (E-TEC)………….04~
50HP 2 Cyl Pleasure…………71~74                      50HP 2 Cyl Commercial………77~79     55HP 3 Cyl ………68~69
55HP 2 Cyl Commercial………80~                         100HP……….79~80, 88~93                 75HP (E-TEC)…………04~
65HP 3 Cyl Pleasure……..72~73                65HP (Pontoon Series)……2014~        70HP 3 Cyl Commercial……74~01
65HP 3 Cyl Commercial……..84~01                  110HP………86~89                  90HP (E-TEC 20° shaft)……..04~
50HP 3 Cyl Pleasure…….94~99                        112HP………94~96               E90 DPL, DSL………06~
60HP 3 Cyl Pleasure……..70~71, 86~01                   115HP………….73~              E115 DPL, DSL………….06~
60, 70HP (τετράχρονοι κινητήρες)……….98~                120HP…………..86~94           Model 400 2.3L~3.0L
70HP 3 Cyl Pleasure……..74~01                140HP…………………77~84, 86~94          Cobra 2.3L~3.0L
75HP 3 Cyl Pleasure…………75~84                   40HP (E-TEC)………….04~               Sea Drive 1.6L~1.8L
85HP………..69~80, 91~95               50HP (E-TEC)………..04~             115HP (E-TEC 20° shaft)………04~
88HP……………81~96                   60HP (E-TEC)………….04~              130HP (E-TEC 20° shaft)…………..04~
55HP (E-TEC)………..2009~                         90HP (Pontoon Series)………..2014~          125HP……………….71~72
135HP……………73~76

OD13.5X16

2411-133-18 AMITA 13.25”X18”

13 TOUTH SPLINE
45HP 2 Cyl Commercial…………86~ 90HP……………81~ 70HP (E-TEC)………..04~
50HP 2 Cyl Pleasure…………….71~74 50HP 2 Cyl Commercial……….77~79 55HP 3 Cyl …………68~69
55HP 2 Cyl Commercial………..80~ 100HP……….79~80, 88~93 75HP (E-TEC)…………04~
65HP 3 Cyl Pleasure……..72~73 65HP (Pontoon Series)……..2014~ 70HP 3 Cyl Commercial………….74~01
65HP 3 Cyl Commercial………….84~01 110HP…………86~89 90HP (E-TEC 20° shaft)…………04~
50HP 3 Cyl Pleasure………..94~99 112HP…………….94~96 E90 DPL, DSL………….06~
60HP 3 Cyl Pleasure………..70~71, 86~01 115HP………….73~ E115 DPL, DSL…………06~
60, 70HP (τετράχρονοι κινητήρες)………..98~ 120HP……………86~94 Model 400 2.3L~3.0L
70HP 3 Cyl Pleasure………..74~01 140HP…………….77~84, 86~94 Cobra 2.3L~3.0L
75HP 3 Cyl Pleasure…….75~84 40HP (E-TEC)…………….04~ Sea Drive 1.6L~1.8L
85HP……………….69~80, 91~95 50HP (E-TEC)……..04~ 115HP (E-TEC 20° shaft)…………..04~
88HP…………………..81~96 60HP (E-TEC)………..04~ 130HP (E-TEC 20° shaft)…………..04~
55HP (E-TEC)……………..2009~ 90HP (Pontoon Series)………..2014~ 125HP…………………….71~72
135HP……………………73~76

OD14X9

2411-140-09 AMITA 14”X9”

13 TOUTH SPLINE
45HP 2 Cyl Commercial……..86~                  90HP……..81~                                                    70HP (E-TEC)…….04~
55HP 2 Cyl Commercial……….80~          100HP…….79~80, 88~93                 75HP (E-TEC)……04~
65HP 3 Cyl Commercial………84~                    110HP………..86~89           90HP (E-TEC)………04~
50HP 3 Cyl Pleasure……..94~                           112HP………..94~96                             E90 DPL, DSL…….06~
60HP 3 Cyl Pleasure…….70~71, 86~                                    115HP……….73~           E115 DPL, DSL………..06
60, 70HP (τετράχρονοι κινητήρες)……98~            120HP………..86~94          Model 400 2.3L~3.0L
70HP 3 Cyl Pleasure……….74~                                   140HP……..77~94                 Cobra 2.3L~3.0L
75HP 3 Cyl Pleasure……..75~84                                     40HP (E-TEC)…..04~                                     Sea Drive 1.6L~1.8L
85HP………69~80, 91~95                                50HP (E-TEC)…….04~                                    115HP (E-TEC)…….04~
88HP………81~96                                     60HP (E-TEC)……….04~                                    130HP (E-TEC)……..04~

OD14X11

2411-140-11 AMITA 14”X11”

13 TOUTH SPLINE
45HP 2 Cyl Commercial…………..86~                                           90HP…………………………81~                                               70HP (E-TEC)…….04~
55HP 2 Cyl Commercial……….80~                     100HP…….79~80, 88~93                                  75HP (E-TEC)……..04~
65HP 3 Cyl Commercial……….84~                        110HP…………..86~89                                  90HP (E-TEC)………..04~
50HP 3 Cyl Pleasure……….94~                     112HP……….94~96                                       E90 DPL, DSL…………..06~
60HP 3 Cyl Pleasure……..70~71, 86~            115HP………73~                                      E115 DPL, DSL…………06~
60, 70HP (τετράχρονοι κινητήρες)…..98~                          120HP……….86~94                   Model 400 2.3L~3.0L
70HP 3 Cyl Pleasure…………74~                          140HP…………..77~94                                 Cobra 2.3L~3.0L
75HP 3 Cyl Pleasure………75~84                       40HP (E-TEC)…….04~                                     Sea Drive 1.6L~1.8L
85HP………69~80, 91~95                    50HP (E-TEC)……..04~                                    115HP (E-TEC)……04~
88HP……………81~96                                     60HP (E-TEC)………04~                                    130HP (E-TEC)……04~

OD13.75X13

2411-138-13 AMITA 13.75”X13”

13 TOUTH SPLINE
45HP 2 Cyl Commercial…….86~                          90HP………..81~                            70HP (E-TEC)…………04~
55HP 2 Cyl Commercial………….80~                         100HP…………79~80, 88~93                 75HP (E-TEC)……….04~
65HP 3 Cyl Commercial……….84~                         110HP………….86~89                  90HP (E-TEC)…………04~
50HP 3 Cyl Pleasure……………94~                          112HP……………..94~96               E90 DPL, DSL…………06~
60HP 3 Cyl Pleasure……….70~71, 86~                   115HP………..73~              E115 DPL, DSL…………06~
60, 70HP (τετράχρονοι κινητήρες)……..98~                120HP……………..86~94           Model 400 2.3L~3.0L
70HP 3 Cyl Pleasure…………74~                  140HP………..77~94          Cobra 2.3L~3.0L
75HP 3 Cyl Pleasure……….75~84                   40HP (E-TEC)……..04~               Sea Drive 1.6L~1.8L
85HP……………69~80, 91~95               50HP (E-TEC)……….04~             115HP (E-TEC)…….04~
88HP…………….81~96                   60HP (E-TEC)………..04~              130HP (E-TEC)……….04~

OD13.5X14

2411-135-14 AMITA 13.5”X14”

13 TOUTH SPLINE
45HP 2 Cyl Commercial………….86~                          90HP………….81~                            70HP (E-TEC)…….04~
55HP 2 Cyl Commercial……….80~                         100HP………….79~80, 88~93                 75HP (E-TEC)……04~
65HP 3 Cyl Commercial………..84~                         110HP…………86~89                  90HP (E-TEC)……..04~
50HP 3 Cyl Pleasure………..94~                          112HP……….94~96               E90 DPL, DSL………..06~
60HP 3 Cyl Pleasure……..70~71, 86~                   115HP……………..73~              E115 DPL, DSL……….06~
60, 70HP (τετράχρονοι κινητήρες)…….98~                120HP……………..86~94           Model 400 2.3L~3.0L
70HP 3 Cyl Pleasure…………….74~                  140HP…………77~94          Cobra 2.3L~3.0L
75HP 3 Cyl Pleasure………..75~84                   40HP (E-TEC)……..04~               Sea Drive 1.6L~1.8L
85HP……………..69~80, 91~95               50HP (E-TEC)………04~             115HP (E-TEC)………04~
88HP………………..81~96                   60HP (E-TEC)………04~              130HP (E-TEC)………..04~

OD13.5X15

2411-135-15 ΑΜΙΤΑ 13.5”X15”

13 TOUTH SPLINE
45HP 2 Cyl Commercial………86~                   90HP……81~                      70HP (E-TEC)……..04~
55HP 2 Cyl Commercial……..80~                         100HP…….79~80, 88~93                        75HP (E-TEC)………04~
65HP 3 Cyl Commercial……..84~                    110HP…………….86~89                      90HP (E-TEC)………04~
50HP 3 Cyl Pleasure………….94~                      112HP…………..94~96                           E90 DPL, DSL………..06~
60HP 3 Cyl Pleasure……70~71, 86~                      115HP………….73~                       E115 DPL, DSL……..06~
60, 70HP (τετράχρονοι κινητήρες)…….98~           120HP……….86~94                 Model 400 2.3L~3.0L
70HP 3 Cyl Pleasure……..74~                              140HP………….77~94                                 Cobra 2.3L~3.0L
75HP 3 Cyl Pleasure……………75~84                        40HP (E-TEC)…………04~                   Sea Drive 1.6L~1.8L
85HP…………….69~80, 91~95                            50HP (E-TEC)………..04~                               115HP (E-TEC)……..04~
88HP…………….81~96                                  60HP (E-TEC)……..04~                               130HP (E-TEC)……04
 
 

OD13.25X17

2411-133-17 AMITA 13.25”X17”

13 TOUTH SPLINE
45HP 2 Cyl Commercial……….86~              90HP………81~                      70HP (E-TEC)…………04~
55HP 2 Cyl Commercial………80~              100HP……….79~80, 88~93                75HP (E-TEC)…..04~
65HP 3 Cyl Commercial……..84~               110HP……….86~89                       90HP (E-TEC)……04~
50HP 3 Cyl Pleasure….94~                                112HP……..94~96                   E90 DPL, DSL……06~
60HP 3 Cyl Pleasure…70~71, 86~                     115HP……….73~                                      E115 DPL, DSL…..06~
60, 70HP (τετράχρονοι κινητήρες)…….98~                 120HP……..86~94                Model 400 2.3L~3.0L
70HP 3 Cyl Pleasure………..74~                            140HP…….77~94                                 Cobra 2.3L~3.0L
75HP 3 Cyl Pleasure……75~84                           40HP (E-TEC)……….04~                    Sea Drive 1.6L~1.8L
85HP……….69~80, 91~95                                50HP (E-TEC)……….04~                    115HP (E-TEC)….04~
88HP……81~96                                     60HP (E-TEC)….04~                                    130HP (E-TEC)……04~

OD13X19

2411-130-19 AMITA 13”X19”

13 TOUTH SPLINE
45HP 2 Cyl Commercial……..86~                   90HP………81~                         70HP (E-TEC)….04~
55HP 2 Cyl Commercial……..80~               100HP…….79~80, 88~93                 75HP (E-TEC)……..04~
65HP 3 Cyl Commercial……..84~                           110HP………86~89                          90HP (E-TEC)……04~
50HP 3 Cyl Pleasure……….94~                   112HP…….94~96              E90 DPL, DSL………….06~
60HP 3 Cyl Pleasure……….70~71, 86~                          115HP…………..73~                   E115 DPL, DSL……06~
60, 70HP (τετράχρονοι κινητήρες)…..98~                   120HP……86~94                    Model 400 2.3L~3.0L
70HP 3 Cyl Pleasure…….74~                       140HP……….77~94                                 Cobra 2.3L~3.0L
75HP 3 Cyl Pleasure……..75~84                         40HP (E-TEC)…….04~                                Sea Drive 1.6L~1.8L
85HP…………69~80, 91~95                         50HP (E-TEC)………04~                              115HP (E-TEC)…….04~
88HP…………81~96                                     60HP (E-TEC)……….04~                                    130HP (E-TEC)…….04~

OD13X21

2411-130-21 AMITA 13”X21”

13 TOUTH SPLINE
Pleasure……………..74~                                   140HP…………………………………77~94                                 Cobra 2.3L~3.0L
45HP 2 Cyl Commercial………………….86~                                           90HP…………………………81~                                                    70HP (E-TEC)…………….04~
55HP 2 Cyl Commercial…………………..80~                                          100HP…………………….79~80, 88~93                                         75HP (E-TEC)…………….04~
65HP 3 Cyl Commercial…………………..84~                                          110HP……………………………..86~89                                          90HP (E-TEC)……………..04~
50HP 3 Cyl Pleasure………………………94~                                           112HP………………………………..94~96                                       E90 DPL, DSL……………..06~
60HP 3 Cyl Pleasure…………………..70~71, 86~                                    115HP……………………………………73~                                      E115 DPL, DSL…………….06~
60, 70HP (τετράχρονοι κινητήρες)………………98~                                 120HP……………………………………86~94                                  Model 400 2.3L~3.0L
70HP 3 Cyl75HP 3 Cyl Pleasure…………………………75~84                           40HP (E-TEC)…………………………..04~                                     Sea Drive 1.6L~1.8L
85HP………………………………………69~80, 91~95                                50HP (E-TEC)……………………………04~                                    115HP (E-TEC)……………04~
88HP…………………………………………….81~96                                     60HP (E-TEC)…………………………..04~                                    130HP (E-TEC)…………….04~
Διαθεσιμότητα

Αποστολή σε 1 έως 3 ημέρες

Κατασκευαστής

SOLAS

Κωδικός

OD13.25X17, OD13.25X18, OD13.5X14, OD13.5X15, OD13.5X16, OD13.75X13, OD13X19, OD13X21, OD14X11, OD14X9

Εταιρία

SOLAS

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΑΙWAN

Tziolis Blue Marine
Translate »